contact

VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Letterzetter is enkel ter naamvoering van L’ombelico bvba, Peerderbaan 169/2, 3910 Neerpelt

onder het BTW nr. be0464.138.565, en valt zodoende onder de rechten van laatstgenoemde.

 

Elke bestelling sluit de eenvoudige aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden in, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

 

Alle rekeningen zijn contant betaalbaar, enkel uitgezonderd, mits anders bedongen schriftelijke overeenkomsten.

Bij niet-contante betaling of niet-betaling op de vervaldag van de faktuur zal de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, vanaf de faktuurdatum.

 

Bij algehele of gedeelijke niet-betaling tegen de vervaldag is door de koper van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadevergoeding schuldig à rato van 10% op de hoofdsom met een minimum van 24,79 euro.

 

Kosten voortvloeiend uit het niet nakomen van de voorgenoemde betalingovereenkomsten zijn te dragen door de koper/klant.

 

Klachten m.b.t. leveringen en/of faktuur, dienen door de koper per aangetekend schrijven aan ons overgemaakt te worden binnen de 8 dagen.

 

Voor alle geschillen voortkomend uit overeenkomst/faktuur verklaren partijen zich akkoord de Rechtbanken van Neerpelt en Hasselt bevoegd te maken en verklaren dat het Belgisch recht van toepassing zal zijn.

 

Alle auteursrechten voortvloeiend uit de werken onder de namen Letterzetter of L’ombelico blijven eigendom van Mark Palmans, alias Palinski©

Indien u een bijlage wenst te versturen,

gebruik het mail-adres onder het logo.

U gaat automatisch naar uw mailbox programma.

 

Voor grote bestanden: ga naar www.wetransfer.com

Druk indien nodig op 'skip' om op de gratis pagina te komen. Volg de instructies.